Specjaliści
od głębokiego
fundamentowania

Od 1911 roku specializujemy się w zakresie tzw. głębokiego fundamentowania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża oraz zabezpieczenia skarp i nasypów.

O nas

Firma Franki Fundamenty S.A. w Poznaniu wywodzi swą działalność i tradycje od firmy, założonej w Belgii w 1911 roku zajmującej się nowatorską jak na owe czasy działalnością inżynierską w zakresie geotechniki zastosowań specjalnych.

Firma Franki pojawiła się na polskim rynku budowlanym w dniu 1 lutego 1999 jako spółka Travaux Speciaux Franki Sp. z o.o. w Poznaniu. W 2013 roku firma została wykupiona przez polski kapitał poszerzając ofertę inżynierskich rozwiązań specjalistycznych dla budownictwa oferowanych w ramach grupy Via Polonia. Od sierpnia 2014 roku realizuje swoje cele w formie spółki kapitałowej jako Franki Fundamenty S.A. w Poznaniu.

21 lat na polskim rynku
459 zrealizowanych projektów
288 obsłużonych klientów

Zakres usług

Kompleksowość oferowanych usług możliwa jest dzięki rozbudowanej bazie projektowo-sprzętowej. Posiadamy własną pracownię projektową, realizującą zarówno projekty wykonawcze jak i opracowania i kosztorysy dla celów ofertowania usług zarówno w zakresie geotechniki jak również pozostałych branż w tym projektowania obiektów mostowych. Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym, zdolną w odpowiedzi na zapotrzebowanie techniczne realizowanych budów. Z roku na rok uczestniczymy w coraz większej liczbie projektów, zwiększając kompleksowość obsługi klientów.

Pale przemieszczeniowe CMC

Pale przemieszczeniowe CMC

Technologia polega na pogrążaniu świdra przemieszczeniowego na projektowaną / wystarczającą głębokość w grunt nośny. Dzięki unikalnej konstrukcji świdra podczas formowania pala CMC dochodzi do rozepchnięcia gruntu na boki, w konsekwencji polepszając parametry geotechniczne ośrodka gruntowego oraz nośność wykonanego pala i lepszą współprace pali sąsiadujących. Technologia jest szybka i bardzo ekonomiczna, prace mogą być wykonywane w ścisłej zabudowie miejskiej w złożonych lub skomplikowanych warunkach gruntowych. Wykonujemy pale o średnicach od 310 mm do 620 mm.   

Dowiedz się więcej
Pale wiercone CFA

Pale wiercone CFA

Technologia polega na wwierceniu ciągłego świdra ślimakowego bez orurowania w podłoże, podczas formowania pala grunt częściowo rozpychany jest na boki a częściowo wynoszony na powierzchnię terenu. Pale charakteryzują się większą nośnością niż tradycyjne pale wiercone na skutek mniejszego odprężenia gruntu w podstawie i na pobocznicy pala. Szeroki wachlarz doboru średnic pali ( od 300 mm do 1000 mm) oraz możliwość wykonywania w każdych warunkach gruntowych pozwala na optymalne rozwiązania projektowe i ekonomiczne.

Dowiedz się więcej
Iniekcja strumieniowa (jet grouting)

Iniekcja strumieniowa (jet grouting)

Technologia polega na wprowadzeniu żerdzi wiertniczej z monitorem o niewielkiej średnicy w podłoże gruntowe, proces pogrążania jest wspomagany strumieniem zaczynu o niewielkim ciśnieniu, po osiągnięciu odpowiedniej rzędnej, podnosi się ciśnienie  podawanego zaczynu i tym samym, rozpoczyna się proces formowania zostaje kolumny. Dobierając parametry produkcyjne takie jak: ciśnienie zaczynu, wydatek zaczynu, prędkość obrotową żerdzi oraz prędkość podnoszenia możemy formować kolumny o średnicy nawet 2,5 m. Dużą zaletą metody JG jest jej uniwersalność, możemy ją zastosować jako wzmocnienie gruntu dla przeniesienia obciążenia konstrukcji fundamentów już istniejących lub też zastosować jako przesłony przeciwfiltracyjne pionowe lub poziome.

Dowiedz się więcej
Mikropale

Mikropale

Technologia pali charakteryzująca się małą średnicą trzonu, najczęściej nie przekraczającą 300mm, wykonywana ciągłym świdrem ślimakowym lub żerdziami systemowymi np. Dywidag, Gonar, Sas, Titan. Mikropale stosuje się w fundamentowaniu pośrednim, jako element nośny nowoprojektowanej budowli (szczególnie przy ograniczonym dostępie), jako wzmocnienie, zabezpieczenie istniejących fundamentów lub też jako obudową wykopów.

Dowiedz się więcej
Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe

Element wprowadzony w grunt, składający się z elementu zbrojącego i otuliny z kamienia cementowego wykonany zwykle pod pewnym kątem w stosunku do poziomu, który mobilizuje tarcie w gruncie wzdłuż całej jego długości, może pracować również na ścinanie i zginanie, służy zapewnieniu stateczności zabezpieczanego elementu.

Specjalna odmiana kotew gruntowych, która ma za zadanie stabilizację zbocza, współpracując z lekką konstrukcja oporową opartą na idei zbrojenia wgłębnego gruntu, realizowanego poprzez wbudowanie w masyw gruntowy układu iniekcyjnych gwoździ gruntowych o odpowiednich parametrach technicznych (rozstaw, długość, nachylenie, nośność), połączonych z nim za pomocą buław z kamienia cementowego, stanowiąca zabezpieczenie stateczności ogólnej skarpy, uzupełniona i współpracująca z systemem oblicowania.

Dowiedz się więcej
Iniekcja rozpychająca (KMD lub CG)

Iniekcja rozpychająca (KMD lub CG)

Iniekcja rozpierająca polega na wprowadzeniu w podłoże iniektu w postaci pasty o niskim opadzie, podawanej pod ciśnieniem kilkakrotnie wyższym od ciśnienia nakładu w celu wyparcia, wymiany i wzmocnienia słabonośnego gruntu. Powodem używania pasty iniekcyjnej jest konieczność przeciwdziałania nadmiernemu rozprzestrzenianiu się pasy w pobliżu źródła iniekcji.

Dowiedz się więcej
DSM (ang. Deep Soil Mixing)

DSM (ang. Deep Soil Mixing)

Kolumny DSM wykonuje się za pomocą palownicy z głowicą szybkoobrotową, wyposażoną w zestaw zakończony specjalnej konstrukcji mieszadłem. Proces technologiczny polega na pogrążaniu w gruncie mieszadła, dzięki któremu niszczona jest naturalna struktura gruntu i mieszana ze spoiwem o odpowiednio dobranych parametrach, tłoczonym za pomocą pompy. Zestaw z mieszadłem jest zagłębiany w grunt do głębokości projektowej kilka razy z jednoczesnym obrotem i tłoczeniem zaczynu. W razie konieczności po wykonaniu do kolumny można wprowadzić zbrojenie w postaci kształtownika stalowego. Do zalet technologii DSM zalicza się brak wibracji przy wykonywaniu, brak urobku, brak konieczności transportu na budowę dużych mas kruszywa i dość dużo szybkość wykonania oraz możliwość formowania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych.

Dowiedz się więcej
Przesłona przeciwfiltracyjna

Przesłona przeciwfiltracyjna

Technologia polega na pogrążaniu dwuteowego profilu o szerokości 0,8 – 1,0 m przy pomocy nasadowego młota wibracyjnego. Po osiągnięciu projektowanej głębokości następuje podciąganie profilu, a powstająca wolna przestrzeń zostaje wypełniona materiałem uszczelniającym poprzez kanał przymocowany do profilu. Technologia zapewnia ciągłość przesłony poprzez zachodzenie stopki profilu w wykonany punkt poprzedzający.  Zaletami technologii WIPS są szybkość wykonania, niskie koszty, dogęszczenie gruntu poprzez wibracje oraz uzyskanie ciągłej, jednorodnej przesłony na dużej głębokości.

Dowiedz się więcej
Ścianka berlińska

Ścianka berlińska

Ścianka berlińska jest jednym z rozwiązań obudowy głębokich wykopów i ma za zadanie przeniesienie obciążenia w postaci parcia gruntu. Ścianka berlińska składa się z pali, najczęściej stalowych dwuteowników, o określonym rozstawie i opinki, wypełniającej wolne przestrzenie między palami. Opinkę zakłada się za półki pali sukcesywnie w miarę głębienia wykopu, który wykonuje się etapami o miąższości dostosowanej do rodzaju i stanu gruntu. Kształtownik stalowy pogrąża się w grunt metodą wibracyjną lub osadza w otworze po uprzednim odwiercie świdrem do pali CFA. Otwór wypełnia się zawiesiną twardniejącą lub betonem. Metoda osadzania kształtownika w otworze po uprzednim odwiercie jest bardzo popularna na terenach mocno zurbanizowanych ponieważ nie powoduje szkodliwych drgań i wibracji dla istniejącej zabudowy sąsiedniej.

Obudowa berlińska jest sprawdzonym sposobem zabezpieczenia głębokich wykopów i z tego powodu znajduje szerokie zastosowanie. Decydując się na zastosowanie obudowy berlińskiej należy uwzględnić ograniczenia wynikające z uwarunkowań technologicznych. Metoda ta ma zastosowanie przy zabezpieczeniami ścian wykopów w gruntach nienawodnionych. Cechą charakterystyczną tej metody jest prostota i niskie koszty wykonywania w porównaniu z innymi typami ścian oporowych.

Dowiedz się więcej
Palisada (ściana palowa)

Palisada (ściana palowa)

Jest jednym z rodzajów obudowy głębokich wykopów, gdzie wymagana jest duża sztywność obudowy i małe przemieszczenia  oraz gdzie nie może być zastosowane zabezpieczanie wykopów za pomocą grodzić stalowych czy ścianki berlińskiej z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy.

Dowiedz się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami! Z chęcią odpowiemy na dodatkowe pytania na temat naszej oferty!

+48 61 85 31 566

Formularz kontaktowy

FRANKI FUNDAMENTY S.A.

ul. Bystra 7, 61-366 Poznań

mail: franki@franki.pl

tel. +48 61 85 31 566

NIP : 7792043559