DSM (ang. Deep Soil Mixing)

DSM (ang. Deep Soil Mixing)

Technologia opracowana w latach 70-tych w Japonii. Jej istota polega na wzmocnieniu słabego podłoża gruntowego poprzez wykonanie w gruncie kolumn z cementogruntu o odpowiednio dobranej średnicy, długości i rozstawie.

Kolumny te wykonuje się za pomocą palownicy z głowicą szybkoobrotową, wyposażonej w zestaw zakończony specjalnej konstrukcji mieszadłem. Proces technologiczny polega na pogrążaniu w gruncie mieszadła dzięki którego kształcie grunt jest odspajany i mieszany ze spoiwem o odpowiednio dobranych parametrach, tłoczonym za pomocą pompy. Najczęściej stosowanym spoiwem jest zaczyn cementowy albo cement lub wapno w stanie suchym, które reagują z wodą zawartą w gruncie. Zestaw z mieszadłem jest zagłębiany w gruncie do głębokości projektowej kilka razy z jednoczesnym obrotem i tłoczeniem zaczynu dzięki czemu spoiwo zostaje w sposób odpowiedni wymieszane z gruntem stanowiącym kruszywo i z wodą gruntową, a tym samym zostaje uformowana prawidłowa kolumna DSM. W razie konieczności po wykonaniu do kolumny można wprowadzić zbrojenie.

Do zalet technologii DSM zalicza się brak wibracji przy wykonywaniu, brak urobku, brak konieczności transportu na budowę dużych mas kruszywa i dość dużo szybkość wykonania.

Wśród wad technologii DSM należy wymienić przede wszystkim niejednorodność kolumny z cementogruntu, znacznie mniejsza nośność w porównaniu z kolumnami betonowymi lub palami oraz konieczność wykonywania przed realizacją poletek próbnych.

Technologię DSM wykorzystuję się do wzmacniania podłoża zarówno pod budynki jak i pod budowle liniowe komunikacyjne, hydrotechniczne.

Technologię DSM wykorzystuje się również do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych na wałach przeciwpowodziowych. Spoiwo modyfikuję się poprzez dodanie np. bentonitu, a kolumny są wykonywane liniowo z zakładem tak aby utworzyć przesłonę o odpowiednich parametrach filtracyjnych. 

<p>Rys. 1 Ustawienie głowicy mieszadła w osi, regulacja, pogrążanie głowicy z jednoczesnym mieszaniem gruntu z pompowanym zaczynem</p>   <p>Rys. 2 Pogrążenie głowicy mieszadła w warstwie nośnej</p>     <p>Rys. 3. Powtarzanie procesu mieszania gruntu z zaczynem na pełnej wysokości formowanej kolumny</p>       <p>Rys. 4 Po wykonaniu betonowania następuje wstawianie zbrojenia.</p>

Rys. 1 Ustawienie głowicy mieszadła w osi, regulacja, pogrążanie głowicy z jednoczesnym mieszaniem gruntu z pompowanym zaczynem

Rys. 2 Pogrążenie głowicy mieszadła w warstwie nośnej

Rys. 3. Powtarzanie procesu mieszania gruntu z zaczynem na pełnej wysokości formowanej kolumny

Rys. 4 Po wykonaniu betonowania następuje wstawianie zbrojenia.